Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

chlodnawdowa
3103 4fa8
Reposted fromparkaboy parkaboy viaVictorialies Victorialies
chlodnawdowa
2722 bc48
Reposted fromunr-eal unr-eal viapredictableannie predictableannie
chlodnawdowa

August 03 2017

chlodnawdowa
9655 2978 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations

August 02 2017

chlodnawdowa
3772 0243
Beckett
chlodnawdowa
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
chlodnawdowa
Rozmaicie wiodło się poetom podczas egzaminów. Przed kolokwium z języka starocerkiewnego (...) Jalu Kurek miał prawo do obaw - przedmiot zupełnie go nie interesował, a sam student poświęcił niewiele czasu, aby zgłębić tajniki tejże mowy (...) Profesor Taszycki już po kilku minutach egzaminu powiedział do niego: "Pan poeta, pan poeta. Rzeczywiście, po co to panu? Nic pan nie umie, ale daję panu dostatecznie. Niech pan już raczej pisze wiersze. Bo tego, co pan przyszedł zdawać, i tak się pan nigdy nie nauczy".
— Remigiusz Piotrowski, Literaci w przedwojennej Polsce. Pasje. Nałogi. Romanse
chlodnawdowa
chlodnawdowa
1598 574f
chlodnawdowa
3833 336a 500
Geneviève Dael
Reposted fromNajada Najada viaARTdisorder ARTdisorder

August 01 2017

chlodnawdowa
chlodnawdowa
René Magritte - The Empire of Light(1950–1954)
Reposted fromgruetze gruetze viapredictableannie predictableannie
chlodnawdowa
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder vialost-in-space lost-in-space

July 31 2017

chlodnawdowa
7619 ebb8 500
Reposted fromtfu tfu viaoblivions oblivions
chlodnawdowa
0452 a3b6
Reposted fromsosna sosna viacrazypolish crazypolish
chlodnawdowa


by Mikkey Angello
chlodnawdowa
0233 78bf
Reposted fromgug gug vialost-in-space lost-in-space

July 30 2017

saltandpuff:

image

BACK FOOT OPEN

RUB RUB 7 DAYS

Reposted fromtron tron
chlodnawdowa
5462 19c4 500
Reposted fromnazarena nazarena vialost-in-space lost-in-space
chlodnawdowa
4604 bd92
Reposted fromjestemzero jestemzero vialost-in-space lost-in-space
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl