Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

chlodnawdowa
6291 5d8e 500
A.Karina, J.L.Godard
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiamnotarobot iamnotarobot
chlodnawdowa
4054 f753
Reposted fromkarahippie karahippie viadestroyed destroyed
chlodnawdowa
8385 ad94
Reposted fromonlyman onlyman vialexxie lexxie

March 01 2018

chlodnawdowa
8184 724a 500
Reposted frompunisher punisher viaiamnotarobot iamnotarobot

February 25 2018

chlodnawdowa
3703 fcc6
Reposted frommorela morela viaiamnotarobot iamnotarobot
chlodnawdowa

Reposted fromriddl3m riddl3m viaiamnotarobot iamnotarobot
chlodnawdowa
4524 4ad8 500
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamnotarobot iamnotarobot
chlodnawdowa
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viaiamnotarobot iamnotarobot
chlodnawdowa
3787 fbbc 500
Reposted frompiehus piehus viadusielecc dusielecc
chlodnawdowa
chlodnawdowa
1533 aeec
Reposted fromnutt nutt viamuviell muviell

February 23 2018

chlodnawdowa
chlodnawdowa

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”

February 20 2018

chlodnawdowa
2118 53d6 500
Reposted fromdossya dossya viaiamnotarobot iamnotarobot
chlodnawdowa
chlodnawdowa
4711 0a35 500
Reposted fromteijakool teijakool viaStoneColdSober StoneColdSober

February 18 2018

chlodnawdowa
4501 959f 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viakurdebele kurdebele
8584 9f73 500

newdaynow:

my mom in 1992.

Reposted frominculubum inculubum viaiamnotarobot iamnotarobot
chlodnawdowa
4772 cdcd 500
Reposted fromzciach zciach viapredictableannie predictableannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl